Obchodní podmínky

Tyto stránky provozuje Tomáš Dočkal IČ 03876136, se sídlem Ševčíkova 6, 130 00, Praha 3 Kontaktní údaje: info@zlaterouno.cz, tel +420 728 299 442, jako prodávající.

Obchodní podmínky

Spotřebitel tímto uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu, kterou kupuje uvedené zboží za uvedenou cenu. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzující zprávy na e-mailovou adresu spotřebitele. Toto potvrzení objednávky se považuje za doručené, pokud se s ním spotřebitel mohl seznámit.
Prodávající se zavazuje zboží spotřebiteli dodat na jím uvedenou dodací adresu nejpozději do 10 dnů od objednávky.
Náklady na dodání zboží a kupní cenu zboží je spotřebitel povinen uhradit jednou z forem, kterou prodávající pro provedení platby nabízí, jinak mu zboží nebude předáno.
Zodpovědnost prodávajícího za vady u dodaného zboží činí 24 měsíců není-li uvedeno jinak.
Spotřebitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od této kupní smlouvy je spotřebitel povinen učinit písemným oznámením, nebo elektronicky. Zboží ve stavu v jakém je převzal, zašle na vlastní náklady na výše uvedenou adresu sídla prodávajícího. Prodávající se zavazuje vrátit spotřebiteli finanční prostředky uhrazené na základě této smlouvy do 30 dnů od odstoupení, a to na bankovní účet uvedený v písemném oznámení spotřebitele.

Zpracovávání osobních údajů

Zákazníkem poskytnuté osobní údaje se zpracovávají pouze za účelem zpracování objednávky. Poté se uchovávají pouze v rámci historie objednávek, dále se nijak nezpracovávjí a neposkytují žádným dalším třetím stranám. Vaše osobní údaje nebudeme využívat ani k žádným marketingovým účelům.